Algemene voorwaarden Dirkdelisse.nl

Dirkdelisse.nl is gevestigd aan de muntmeester 151, 5406 BH in Uden, Nederland. Ingeschreven bij

de Kamer van Koophandel onder nummer: 83361154. Bereikbaar via dirk@dirkdelisse.nl.


Laatst gewijzigd: 3-2-2023

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden

en overeenkomsten terzake door of namens Dirkdelisse.nl verzorgde artikelen, producten,

trainingen, cursussen, coaching en events of andere geleverde diensten door Dirkdelisse.nl.

1.2 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van

toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Dirkdelisse.nl en worden uitdrukkelijk

van de hand gewezen.

1.3 De tekst van deze algemene voorwaarden worden langs elektronische weg aan de consument ter

beschikking gesteld.


Artikel 2 - Het aanbod

2.1 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

2.2 Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2.3 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen

aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.4 Afbeeldingen bij artikelen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen.

Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte

kleuren van de artikelen.

2.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen;

- de eventuele kosten van verzending;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen, welke handelingen daarvoor nodig

zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod en die waarbinnen de ondernemer de prijs

garandeert;

2.6 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt

dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 3 – (online) cursus, (online) training, (online) events/evenement, (online) workshops, (online) coaching vanaf heden ook omschreven als ‘dienst’. 

3.1 Inschrijven voor een (online) cursus, (online) training, (online) events/evenement, (online) workshops, (online) coaching gebeurt uitsluitend online, via email, in de online shop, telefonisch of via social media.

3.2 Dirkdelisse.nl houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van

de inschrijving door de deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.

3.3 De inschrijving is niet eerder definitief dan wanneer het verschuldigde deelnemersgeld is betaald.

3.4 Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene

voorwaarden.

3.5 Dirkdelisse.nl spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de

(online) cursus, (online) training, (online) events/evenement, (online) workshops, (online) coaching. Na afloop van de (online) cursus, (online) training, (online) events/evenement, (online) workshops, (online) coaching ontvangt de opdrachtgever een verzoek tot evaluatie. Dirkdelisse.nl zal dat gebruiken om de (online) cursus, (online) training, (online) events/evenement, (online) workshops, (online) coaching waar nodig te verbeteren.

3.6 Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door dirkdelisse.nl geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd, aan

Dirkdelisse.nl kenbaar te worden gemaakt, t.a.v. Dirkdelisse.nl, muntmeester 151, 5404MN, Uden.

Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.


Artikel 4 - Betaling

4.1 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dirkdelisse.nl via email de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze

aanvaarding niet door Dirkdelisse.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.2 Dirkdelisse.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de

elektronische overdracht van data en elektronische betaling en zorgt voor een veilige webomgeving.

4.3 Dirkdelisse.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor

een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Dirkdelisse.nl op grond van dit

onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd

een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.4 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

4.5 De deelnamekosten en aankoopkosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Dirkdelisse.nl

verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur.

4.6 Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Dirkdelisse.nl zich het recht voor de deelnemer

uit te sluiten van deelname.


Artikel 5 – Herroepingsrecht; Ontbinding en restitutie

5.1 Bij aanmelding voor een dienst, heeft de consument ten alle tijde de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 3 dagen, ingaande op de dag van de overeenkomst. Indien deelnemer na aanvang van de dienst besluit de overige dagen niet deel te nemen en voortijdig te stoppen is toch het gehele trainingsbedrag verschuldigd, hierop zijn geen uitzonderingen) :

5.2 Bij inschrijving voor een dienst  wordt ten alle tijde het volledige bedrag in rekening

gebracht. Indien een deelnemer de inschrijving annuleert of onderbreekt vindt er geen restitutie

plaats.

5.3 Bij aanmelding voor een coachingssessie(s) heeft de consument ten alle tijde de mogelijkheid de

overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 24 uur, ingaande op het moment

van de overeenkomst.


Artikel 6 - Annulering

6.1 Indien door omstandigheden een dienst onverhoopt niet door kan gaan, zal Dirkdelisse.nl

trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende dienst. Indien een vervanging

niet mogelijk is en Dirkdelisse.nl de dienst annuleert zal Dirkdelisse.nl het deelnamegeld

restitueren aan de consument. Er bestaat geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere

verdere aansprakelijkheid zijdens Dirkdelisse.nl is uitgesloten.

6.2 Dirkdelisse.nl behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten of sprekers te vervangen.

6.3 Aan informatie op www.dirkdelisse.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen

van Dirkdelisse.nl zijn vermeld aangaande alle diensten van dirkdelisse.nl kunnen geen rechten

worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Dirkdelisse.nl zich het recht voor het volledige dienstenaanbod ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk aan te passen.


Artikel 7 – Intellectueel eigendom

7.1 De Intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan deelnemers/klanten

verstrekte materialen komen Dirkdelisse.nl toe. Alle door Dirkdelisse.nl verstrekte materialen zijn

uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de verkregen informatie te

verveelvoudigen en/of te openbaren.

7.2 Het niet toegestaan om op basis van de door of namens Dirkdelisse.nl verstrekte informatie

(cursus- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding

te ontwikkelen of te geven, tenzij Dirkdelisse.nl daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming

heeft verleend.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Met het geven van een te leverende dienst door Dirkdelisse.nl aanvaardt Dirkdelisse.nl een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Dirkdelisse.nl

Geleverde dienst de uiterste zorg wordt betracht, kan Dirkdelisse.nl afwezigheid

van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Dirkdelisse.nl noch de trainers, opleiders, coaches, therapeuten en sprekers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele materiële en immateriële schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

8.2 Dirkdelisse.nl is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval,verlies of

Diefstal.

8.3 Dirkdelisse.nl is niet aansprakelijk voor door de deelnemer dan wel enige derde geleden schade

als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door deelnemer of enige derde van door Dirkdelisse.nl verstrekte informatie en geleverde dienst .

8.4 Dirkdelisse.nl is ten alle tijden niet aansprakelijk voor het somatisch en psychisch welbevinden

van de klant/deelnemer aan welke dienst van Dirkdelisse.nl dan ook. Dirkdelisse.nl bied geen therapie of behandeling voor welke klacht of problematiek, en de diensten van Dirkdelisse.nl mogen dan ook niet als zijne behandeling of therapie gezien worden. Dirkdelisse.nl bied therapeutische coaching, dit betreft enkel en alleen coaching door iemand met een therapeutische achtergrond.

8.5 De deelnemer aan een dienst van Dirkdelisse.nl draagt ten alle tijden de volledige

verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen somatisch en of psychisch welbevinden.

8.6 Dirkdelisse.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor het eventueel veranderen of

verslechteren van het somatisch als psychisch welbevinden van de deelnemer als gevolg van een

door Dirkdelisse.nl geleverde dienst.


Artikel 9 – Privacy

9.1 De persoonsgegevens die consument verstrekt bij inschrijving of aankoop worden door Dirkdelisse.nl vastgelegd voor de uitvoering van de dienst. De gegevens kunnen door Dirkdelisse.nl

worden gebruikt om informatie te sturen over relevante producten en diensten van Dirkdelisse.nl.

Indien consument geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder

vermelding van ‘afmelding’ naar Dirkdelisse.nl dirk@dirkdelisse.nl. Uitschrijven door middel van

de uitschrijflink die op alle uitingen meegestuurd wordt is ook mogelijk.

9.2 Dirkdelisse.nl verstrekt geen gegevens aan derden, anders dan aan andere trainers en

assistenten, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij Dirkdelisse.nl daartoe verplicht

is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

9.3 Dirkdelisse.nl bewaard de verstrekte persoonsgegevens zolang de consument gebruik maakt van

het lopende aanbod of de nieuwsbrief ontvangt. Op verzoek worden alle gegevens direct verwijderd.

9.4 Wij voldoen aan de actuele wetgeving die geldt voor de registratie persoonsgegevens

9.5 Bij aankoop van een product of training zijn wij wettelijk verplicht de adresgegevens op de

factuur te vermelden. Indien dit ongewenst is, neem dan contact op voor de mogelijkheid tot een

anonieme aankoop.


Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

10.1 Op iedere overeenkomst tussen Dirkdelisse.nl en consument is Nederlands recht van

toepassing.

10.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige

overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet

tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde

rechter.

10.3 Dirkdelisse.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

10.4 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden

beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

10.5 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze

voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.